Transparent databeskyttelse hos Ulla Popken Fashion GmbH

Databeskyttelse er vigtigt for os! Når du betror os dine data, er de i sikre hænder hos os. Men hvorfor har vi overhovedet brug for dine data?


Generelt om databeskyttelse

Ansvarlig for den nedenfor beskrevne databehandling:

Popken Fashion GmbH
Am Waldrand 19
D-26180 Rastede

Tlf.: 80 - 88 57 65
E-mail: service@ullapopken.dk

Lagringsperiode

Hvis vi i det følgende ikke har informeret om lagringsperioden i detaljer, sletter vi personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for de ovennævnte formål med behandlingen, og ingen lovmæssige opbevaringspligter står i vejen for en sletning.

Dine rettigheder som person
Ved behandlingen af dine personoplysninger giver GDPR dig bestemte rettigheder som person:

Ret til oplysning (art. 15 i GDPR)
Du har ret til at kræve at få bekræftet, om der behandles personoplysninger, som vedrører dig; hvis dette er tilfældet, har du ret til oplysning om disse personoplysninger og til de oplysninger, som er anført i detaljer i art. 15 i GDPR.

Ret til berigtigelse (art. 16 i GDPR)
Du har ret til straks at kræve en berigtigelse af ukorrekte personoplysninger, som vedrører dig, samt evt. fuldstændiggørelse af ufuldstændige data.

Ret til sletning (art. 17 i GDPR)
Du har ret til at kræve, at personoplysninger, som vedrører dig, straks slettes, såfremt en af årsagerne anført i detaljer i art. 17 i GDPR gør sig gældende.

Ret til begrænsning af behandling (art. 18 i GDPR)
Du har ret til at kræve en begrænsning af behandlingen, hvis en af forudsætningerne anført i art. 18 i GDPR foreligger, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, i den periode, hvor den ansvarlige foretager kontrol.

Ret til dataportabilitet (art. 20 i GDPR)
I bestemte tilfælde, som er anført i detaljer i art. 20 i GDPR, har du ret til at kræve at modtage de personoplysninger, som vedrører dig, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format eller at sende disse data til en tredjepart.

Ret til tilbagekaldelse (art. 7 i GDPR)
Hvis behandlingen af data sker på grundlag af dit samtykke, er du i henhold til art. 7, stk. 3, i GDPR til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Vær opmærksom på, at tilbagekaldelsen først har virkning for fremtiden. Behandlinger, som sker før tilbagekaldelsen, berøres ikke heraf.

Ret til indsigelse (art. 21 i GDPR)
Hvis der indsamles data på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR (databehandling for at varetage berettigede interesser), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af årsager, som vedrører din særlige situation, ved at meddele dette til Popken Fashion GmbH, Am Waldrand 19, D-26180 Rastede eller ved at sende en e-mail til service@ullapopken.dk. I så fald behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre der foreligger påviseligt ufravigelige, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen anvendes til at gøre retlige krav gældende, til at udøve dem eller forsvare dem.>

Ret til indsigelse (art. 21 i GDPR)
Hvis der indsamles data på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR (databehandling for at varetage berettigede interesser) eller på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra e), i GDPR (databehandling for at varetage offentlige interesser eller udøve offentlig myndighed), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af årsager, som vedrører din særlige situation. I så fald behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre der foreligger påviseligt ufravigelige, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen anvendes til at gøre retlige krav gældende, til at udøve dem eller forsvare dem.

Ret til at klage hos en tilsynsmyndighed (art. 77 i GDPR)
Du har i henhold til art. 77 i GDPR ret til at klage hos en tilsynsmyndighed, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af data, som vedrører dig, er i strid med databeskyttelsesretlige regler. Retten til at klage kan især gøres gældende hos en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, din arbejdsplads, eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted.

Udøvelse af dine rettigheder
Medmindre andet er beskrevet ovenfor, bedes du gøre dine pågældende rettigheder gældende ved at kontakte Popken Fashion GmbH, Am Waldrand 19, D-26180 Rastede eller sende en e-mail til fortrolighedspolitik@ullapopken.dkDatabeskyttelsesoplysninger til vores hjemmeside

Her finder du alle yderligere oplysninger om databeskyttelse på vores hjemmeside

Vi er glade for, at du besøger vores website og takker dig for din interesse i vores virksomhed, vores produkter og vores websider. Beskyttelsen af din privatsfære ved brug af vores websider er vigtig for os. Nedenfor vil vi gerne informere om håndtering af dine data i henhold til art. 13 i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). .

Brugsdata
Når du besøger vores websider, vil der på vores webserver midlertidigt blive analyseret såkaldte brugsdata som protokol til statistiske formål for at forbedre kvaliteten af vores websider. Dette datasæt består af følgende:
  • Navn og adresse på det anmodede indhold
  • Dato og klokkeslæt for anmodningen
  • Den overførte datamængde
  • Adgangsstatus (indhold overført, indhold ikke fundet)
  • Beskrivelse af den anvendte webbrowser og operativsystemet
  • Referral-link, der angiver, fra hvilken side du er kommet ind på vores side
  • IP-adresse for den anmodende computer, som forkortes, så der ikke længere kan etableres en personreference.
De såkaldte protokoldata analyseres kun anonymiseret.

Lagring af IP-adresse til sikkerhedsformål
Derudover lagrer vi den IP-adresse, som sendes fra din webbrowser, i forkortet form og strengt formålsbestemt i en periode på syv dage for at kunne registrere, afgrænse og afhjælpe angreb på vores websider. Efter udløbet af denne periode sletter eller anonymiserer vi IP-adressen. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR.

Datasikkerhed
For at beskytte dine data mod uønskede adgang så omfattende som muligt træffer vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi anvender en krypteringsproces på vores websider. Dine oplysninger overføres fra din computer til vores server og omvendt via internettet ved hjælp af en TLS-kryptering. Du kan som regel se dette ved, at låsesymbolet i statuslinjen på din browser er lukket, og at adresselinjen begynder med https://.

Nødvendige cookies
På vores websider anvender vi cookies, som er nødvendige for brugen af vores websider. Cookies er små tekstfiler, som kan lagres og udlæses på din enhed. Man skelner mellem session-cookies, som slettes igen, så snart du lukker din browser, og permanente cookies, som lagres ud over den enkelte session.
Disse cookies indeholder til dels kun oplysninger om bestemte indstillinger og er ikke personhenførbare. De kan også være nødvendige for at give mulighed for brugerstyring, sikkerhed og implementering af siden.
Vi bruger disse cookies på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR. Du kan indstille din browser, så den informerer dig om placeringen af cookies. Dermed bliver brugen af cookies transparent for dig. Derudover kan du til enhver tid slette cookies via den pågældende browserindstilling og forhindre, at der indstilles nye cookies. Vær opmærksom på, at vores websider så evt. ikke kan vises, og at nogle funktioner teknisk ikke længere er tilgængelige.

Udbyder Formål Lagringsperiode Passende databeskyttelsesniveau
Anonymous-consents Anmodning oplysning cookie-banner 1 år Behandling inden for EU/EØS.
Bazaarvoice Webanalytics 1 år Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Hvis du vil gøre indsigelse mod
behandlingen, bedes du ikke
længere bruge vores webside.
brandName Mærkevalg Session Behandling inden for EU/EØS.
Cookie-notification Cookie-banner anmodning 1 år Behandling inden for EU/EØS.
Dynamic Yield Personligt websideindhold Session/30 dage/1 år Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Hvis du vil gøre indsigelse mod
behandlingen, bedes du ikke
længere bruge vores webside.
Dynatrance (rxvt) Session timeout Session Behandling inden for EU/EØS.
JSESSIONID Identifikation af den aktuelle session Session Behandling inden for EU/EØS.

Måling af besøgende
For at udforme vores websider behovstilpasset anvender vi et webanalyseværktøj. Dette opretter brugerprofiler på grundlag af pseudonymer. Til dette formål lagres der permanente cookies på din enhed, som udlæses af os. Derudover er det muligt, at vi henter kendetegn til genkendelse af din browser eller din enhed (f.eks. et såkaldt browser-fingerprint eller din forkortede IP-adresse). På denne måde er vi i stand til at genkende tilbagevendende besøgende og tælle dem som sådan. Derudover bruger vi følgende funktioner i forbindelse med måling af besøgende:

  • Vi beriger de psedonymiserede data med yderligere data, som tredjepartsudbydere stiller til rådighed for os. Vi er dermed i stand til at registrere demografiske kendetegn for vores besøgende, f.eks. udsagn om alder, køn og bopæl.
  • Vi anvender en registreringsmetode, som giver os mulighed for at registrere vores besøgendes bevægelse af markøren og analysere denne efterfølgende.

Databehandlingen sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a), i GDPR eller § 15, stk. 3, pkt. 1, i den tyske lov om telemedier (TMG), hvis du har givet dit samtykke via vores banner.
Hvilke tredjepartsudbydere anvender vi i denne forbindelse?
Nedenfor angiver vi de tredjepartsudbydere, som vi samarbejder med i forbindelse med måling af besøgende. Hvis dataene i denne forbindelse behandles uden for EU eller EØS, skal du være opmærksom på, at der er risiko for, at myndigheder med henblik på sikkerhed og overvågning får adgang til dataene, uden at du informeres om dette eller kan påanke. Hvis vi anvender udbydere i usikre tredjelande, og du giver dit samtykke, sker videregivelsen til et tredjeland på grundlag af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.

Udbyder Maksimal lagringsperiode Passende databeskyttelsesniveau Tilbagekaldelse med samtykke
Google Analytics 24 måneder Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Econda 24 måneder Behandling inden for EU/EØS Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.

Tracking-teknologier fra tredjepartsudbydere til reklameformål
Vi bruger tracking-teknologier på tværs af enheder, så du kan få vist målrettet reklame på andre internetsider, som er baseret på dit besøg på vores websider, og så vi kan registrere, hvor effektive vores reklametiltag har været.
Databehandlingen sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a), i GDPR eller § 15, stk. 3, pkt. 1, i den tyske lov om telemedier (TMG), hvis du har givet dit samtykke via vores banner. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid tilbagekaldes.
Hvordan fungerer tracking?
Når du besøger vores websider, er det muligt, at nedenstående tredjepartsudbydere henter kendetegn til genkendelse af din browser eller din enhed (f.eks. et såkaldt browser-fingerprint), analyserer din IP-adresse, lagrer eller udlæser kendetegn til genkendelse på din enhed (f.eks. cookies) eller får adgang til individuelle tracking-pixels.
De enkelte kendetegn kan bruges af tredjepartsudbyderne for at genkende din enhed på andre internetsider. Vi kan hos de pågældende tredjepartsudbydere bestille visning af reklame, som retter sig efter de sider, som du har besøgt hos os.
Hvad betyder tracking på tværs af enheder?
Hvis du hos tredjepartsudbyderen logger ind med brugerdata, kan de pågældende kendetegn til genkendelse af forskellige browsere og enheder forbindes med hinanden. Hvis tredjepartsudbyderen så f.eks. har oprettet et særskilt kendetegn til hver laptop, desktop-PC, smartphone eller tablet, som du anvender, kan de enkelte kendetegn forbindes med hinanden, så snart du bruger en tjeneste fra tredjepartsudbyderen med dine logindata. På denne måde kan tredjepartsudbyderen også styre vores reklamekampagner målrettet på tværs af forskellige enheder.
Hvilke tredjepartsudbydere anvender vi i denne forbindelse?
Nedenfor angiver vi de tredjepartsudbydere, som vi samarbejder med til reklameformål. Hvis dataene i denne forbindelse behandles uden for EU eller EØS, skal du være opmærksom på, at der er risiko for, at myndigheder med henblik på sikkerhed og overvågning får adgang til dataene, uden at du informeres om dette eller kan påanke. Hvis vi anvender udbydere i usikre tredjelande, og du giver dit samtykke, sker videregivelsen til et tredjeland på grundlag af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.

Udbyder Formål Passende databeskyttelsesniveau Tilbagekaldelse med samtykke
Bazaarvoice Produktvurdering Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Dynamic Yield Personalisering Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Econda Tracking Behandling inden for EU/EØS Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Google Tag Manager Funktionelt Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Microsoft Advertising Marketing Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Cleverpush Marketing Behandling inden for EU/EØS Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Criteo Marketing Behandling inden for EU/EØS Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Facebook (USA und/oder Irland) Marketing Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Floodlight Marketing Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Fraud0 Analyse Behandling inden for EU/EØS Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
uberall Marketing Behandling inden for EU/EØS Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Trade Tracker Marketing Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Peerius Marketing BrIntet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Fit Analytics Marketing Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Google ADS Marketing Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Google Marketing Service Analyse Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Google Marketing Platform Analyse Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Google AdWords Conversion Analyse Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Google Remarketing Marketing Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Google Analytics Analyse Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.

Integrerede videoer
På vores websider integrerer vi videoer, som ikke er lagret på vores servere. Når du henter vores sider med integrerede videoer, medfører dette, at der efterfølgende indlæses indhold fra tredjepartsudbyderen, som leverer videoerne. Herved modtager tredjepartsudbyderen information om, at du har hentet vores side, samt de teknisk nødvendige brugsdata i den forbindelse.
Vi har ingen indflydelse på tredjepartsudbyderens videre databehandling.
Integreringen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR for at udforme vores side så tiltalende og informativ som muligt.

Udbyder Maksimal lagringsperiode Passende databeskyttelsesniveau Tilbagekaldelse med samtykke
YouTube / Google LLC (USA) 24 måneder Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Vimeo 24 måneder Behandling inden for EU/EØS Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.

Korttjenester (Google Maps)
På vores websider integrerer vi korttjenester, som ikke er lagret på vores servere. Når du henter vores sider med integrerede korttjenester, medfører dette, at der efterfølgende indlæses indhold fra tredjepartsudbyderen, som leverer korttjenesterne. Herved modtager tredjepartsudbyderen information om, at du har hentet vores side, samt de teknisk nødvendige brugsdata i den forbindelse.
Vi har ingen indflydelse på tredjepartsudbyderens videre databehandling.
Integreringen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR for at give dig mulighed for at bruge korttjenester.
Derudover forespørger vi til din lokalitet for at lette brugen af korttjenesten. Dette sker på grundlag af dit samtykke.

Udbyder Maksimal lagringsperiode Passende databeskyttelsesniveau Tilbagekaldelse med samtykke
Google (USA) 24 måneder Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.

Tilmelding og fremsendelse af nyhedsbreve
Du kan bestille et nyhedsbrev på vores internetside. Vær opmærksom på, at vi har brug for bestemte data (som minimum din e-mailadresse) for at tilmelde dig til nyhedsbrevet.
Fremsendelsen af nyhedsbrevet sker kun, hvis du har givet os et udtrykkeligt samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a), i GDPR. Når bestillingen er gennemført på vores websider, modtager du en e-mail med bekræftelse til den e-mailadresse, du har angivet (såkaldt double opt in). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har f.eks. nemt mulighed for at tilbagekalde via det afmeldingslink, som findes i alle nyhedsbreve, eller telefonisk via vores Service Center.
I forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet lagrer vi andre data ud over de allerede anførte data, hvis disse er nødvendige, for at vi kan dokumentere, at du har bestilt vores nyhedsbrev. Dette kan omfatte lagring af den fuldstændige IP-adresse på tidspunktet for bestilling eller bekræftelse af nyhedsbrevet, samt en kopi af den e-mail, vi har sendt som bekræftelse. Den pågældende databehandling sker på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR for at kunne aflægge regnskab for retmæssigheden af fremsendelse af nyhedsbreve.
Hvis du bestiller vores nyhedsbrev, beder vi dig i forbindelse med bestillingen om at erklære dig indforstået med en videregående tracking af nyhedsbrevet. Hvis du giver det pågældende samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a), i GDPR, integrerer vi individuelle tracking-pixels i vores nyhedsbreve, hvormed vi kan registrere, hvornår det nyhedsbrev, som du har fået fremsendt, er blevet hentet eller åbnet, og individualiserer de links, som findes i nyhedsbrevet, for at kunne vurdere, hvornår du har klikket på hvilket link.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, skal du bruge linket, som findes i alle nyhedsbreve, til at afmelde eller tilpasse dit samtykke. Oplysninger om fremsendelse af nyhedsbreve til eksisterende kunder findes under Databehandling med henblik på afvikling af bestilling.

Andet teknisk tredjepartsindhold og funktioner uden samtykke
Vi bruger nedenstående tekniske funktioner og indhold fra tredjepartsudbydere for at vise vores websider.
Når du henter vores sider, medfører dette, at der efterfølgende indlæses indhold fra tredjepartsudbydere, som leverer disse funktioner og dette indhold. Herved modtager tredjepartsudbyderen information om, at du har hentet vores side, samt de teknisk nødvendige brugsdata i den forbindelse.
Vi har ingen indflydelse på tredjepartsudbyderens videre databehandling. Integreringen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f), i GDPR for at udforme vores side så tiltalende og informativ som muligt.

Udbyder Maksimal lagringsperiode Passende databeskyttelsesniveau Tilbagekaldelse med samtykke
Bazaarvoice 1 år Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.
Dynamic Yield 1 år Intet passende
databeskyttelsesniveau.
Videregivelsen sker på grundlag
af art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke,
skal du klikke her og foretage den
pågældende indstilling via vores banner.


Databehandling ved bestillinger

Her finder du alle yderligere oplysninger om databeskyttelse for onlinebestillinger, telefonbestillinger eller postbestillinger

Nedenfor vil vi i henhold til art. 13 i GDPR informere om databehandling i forbindelse med bestillingsprocessen via onlineshoppen, via katalog eller via telefon samt databehandling i forbindelse med interessebaseret, elektronisk reklame (e-mail, telefon) og reklame pr. post (katalog, flyer, øvrige printmailings).

Databehandling med henblik på afvikling af bestilling
For at afvikle bestillingen behandler vi oplysninger om de varer, du bestiller, dit navn, din e-mailadresse, adresse samt evt. en afvigende leveringsadresse. Ved levering til en pakkeboks behandler vi også dit postnummer samt pakkeboksens nummer. Ved levering til butik behandler vi dit valg af butik. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

Derudover behandler vi dit navn, din adresse og din fødselsdato med henblik på kreditvurdering. Denne foretages af vores ordrebehandler CRIF Bürgel GmbH. Kreditvurderingen sker i henhold til art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR for berettiget at forebygge risikoen for manglende betaling.

Din bestilling sendes af vores tjenesteudbydere DHL og Hermes.

Databehandling med henblik på afvikling af betaling

Vi behandler forskellige data alt efter betalingsmåden:

PayPal

Hvis du bruger PayPal til at afvikle betalingen, videregiver vi den købspris, som skal betales, til PayPal (Europe) S.à.R.l. et Cie, S.C.A., Luxembourg (PayPal). Denne videregivelse af data sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Den videre afvikling af betalingen sker under PayPals ansvar. Du finder yderligere oplysninger om databehandling hos PayPal på https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full#7.

Kreditkort

I tilfælde af betaling med kreditkort behandler vi ud over bestillingsdata også data om din kreditkortudbyder, evt. det udstedende kreditinstitut, det maskerede kortnummer, navnet på kortindehaver og udløbsdatoen på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b), i GDPR. Disse data videregiver vi til din bank eller din kreditkortudbyder, som efterfølgende viderebehandler dine data til egne formål under eget ansvar.

Fremsendelse af nyhedsbrev

Din e-mailadresse, som modtages i forbindelse med bestillingen, bruger vi til at fremsende vores nyhedsbrev, dit navn bruger vi i den forbindelse til den personlige henvendelse. Derudover integrerer vi individuelle tracking-pixels i vores nyhedsbreve, hvormed vi kan registrere, hvornår det nyhedsbrev, som du har fået fremsendt, er blevet hentet eller åbnet, og individualiserer de links, som findes i nyhedsbrevet, for at kunne vurdere, hvornår du har klikket på hvilket link. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores berettigede interesse består i at kunne give dig relevante tilbud og informere dig om nye mode-highlights samt om aktuelle tilbud, rabatkampagner og øvrige fordele.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne databehandling. Det gør du ved at kontakte vores kundeservice på tlf. 80 - 88 57 65 eller via e-mail service@ullapopken.dk eller ved at klikke på afmeldingslinket, som findes i alle nyhedsbreve.

Tilfredshedsundersøgelser

I forbindelse med vores tilfredshedsundersøgelser bruger vi din e-mailadresse til at fremsende spørge- og vurderingsskemaer. Vi anvender ligeledes dit navn til den personlige henvendelse. Derudover behandler vi evt. oplysninger om, hvilke varer du har købt.

Dette sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR for berettiget at kunne forbedre vores tilbud løbende og at kunne gå ind på kundeønsker. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne databehandling. Det gør du ved at kontakte vores kundeservice på tlf. 80 - 88 57 65 eller via e-mail service@ullapopken.dk eller ved at klikke på afmeldingslinket, som findes i alle nyhedsbreve.

Fremsendelse af reklame pr. post

Vi bruger de data, som indsamles i forbindelse med bestillingen, til interessebaseret reklame pr. post (f.eks. kampagneflyer, katalog). I den forbindelse behandler vi især dit navn og din adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt evt. de varer, du har købt, og din fødselsdato. Vi bruger i den forbindelse dine ovennævnte data til fremsendelse af ekstern reklame.

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vi behandler dataene for berettiget at kunne give dig relevante tilbud.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne databehandling. Det gør du ved at kontakte os telefonisk på tlf. 80 - 88 57 65 eller via e-mail service@ullapopken.dk

Reklame pr. telefon eller SMS

Hvis du har givet særskilt samtykke til at blive informeret af os pr. telefon eller SMS om virksomhedens egne produkter, sker den pågældende behandling på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a), i GDPR. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden, uden at dette berører lovligheden af den hidtil udførte behandling. Det gør du ved at kontakte os telefonisk på tlf. 80 - 88 57 65 eller via e-mail service@ullapopken.dk

Videregivelse af data

Vi behandler naturligvis dine data fortroligt og videregiver dem som udgangspunkt ikke til tredjemand. Vi anvender dog tjenesteudbydere, som er strengt forpligtede ifølge instruks, som f.eks. hjælper os inden for IT eller med arkivering og destruering af dokumenter, ordremodtagelse og -forsendelse, kreditvurderinger, kundeservice (Call Center), og hvormed der er indgået aftaler om ordrebehandling.

I enkelte tilfælde kan dine data bruges til marketingsamarbejde med partnervirksomheder. Så vil du modtage printreklame fra vores partnere. Dine data videregives i den forbindelse dog ikke til vores partnervirksomheder. Dine data bliver hos os. Afviklingen af samarbejdet sker via eksterne tjenesteudbydere, som er strengt forpligtede ifølge instruks.Databeskyttelsesoplysninger til lodtrækninger

Her finder du alle yderligere oplysninger om lodtrækninger hos Ulla Popken

Deltagelse i lodtrækninger

Nedenfor vil vi i henhold til art. 13 i GDPR gerne informere om databehandlingen i forbindelse med deltagelse i lodtrækninger:

Type, formål og retsgrundlag for databehandling

For at deltage i en af vores lodtrækninger har vi som regel brug for dit navn og din e-mailadresse samt din adresse. Angivelsen af data kan variere alt efter lodtrækningen, og det kan være nødvendigt at angive yderligere data. Vi behandler disse data for at afvikle lodtrækningen. Retsgrundlaget for databehandling er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

Vi bruger dit navn og din adresse til fremsendelse af reklame i henhold til art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR for berettiget at markedsføre vores produkter eller produkter fra partnervirksomheder.

Hvis du har givet særskilt samtykke til at blive informeret af os pr. e-mail, telefon eller SMS om virksomhedens egne produkter, sker den pågældende behandling på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a), i GDPR.

Videregivelse af data

Vi behandler naturligvis dine data fortroligt og videregiver dem som udgangspunkt ikke til tredjemand. Vi anvender dog tjenesteudbydere, som er strengt forpligtede ifølge instruks, som hjælper os med at afvikle lodtrækningen, f.eks. til afstemning i private biograf-screenings, inden for IT eller med arkivering og destruering af dokumenter, kundeservice (Call Center), og hvormed der er indgået aftaler om ordrebehandling.
I enkelte tilfælde kan dine adresseoplysninger blive videregivet til vores partnervirksomheder til marketingformål. I forbindelse med sådanne ordrebehandlinger bruger vi dine data til fremsendelse af printreklame fra vores partnervirksomheder. Dine data videregives i den forbindelse ikke til den reklamerende virksomhed.

Lagringsperiode

Vi sletter dine data, når lodtrækningen er udløbet, hvis vi ikke bruger dataene til reklameformål som beskrevet ovenfor. I tilfælde af gevinst lagrer vi dine data i 10 år til skatte- og afregningsformål.